نحوه صادرات گوجه ثمر

نحوه صادرات گوجه های ثمر به کشور های دیگر به چه صورت بوده و این گوجه ها دارای چه ویژگی های خاصی می باشند؟
امروزه برخی از تولید کننده های گوجه، مرغوب ترین محصولات تولید شده خود را به صورت عمده به بازار های فروش عرضه می کنند و آنها را به شکل های مختلفی به کشور های دیگر صادر می کنند.
نحوه صادرات این محصولات به کشور های دیگر نیز متنوع بوده و توسط شرکت های مختلفی از جمله شرکت ثمر انجام می گیرد.