آموزش طرز کاشت گوجه گلخانه ای

برای دریافت آموزش و طرز کاشت گوجه گلخانه ای حتما این مطلب را مطالعه کنید .
برای کاشت گوجه گلخانه ای در ابتدا باید بذر مناسب را برای محیط و محل کشت و همین طور فصل کاشت مشخص کنید . پس از این باید گلخانه را آماده کنید و اقدام به کاشت بذر ها به صورت خزانه نمائید . بهترین دما برای کاشت بذر ده درجه سانتی گراد می باشد . پس از اینکه نشا بوجود آمد می توانید به محل اصلی گلخانه انتقال دهید . طی دوره خزانه کاری باید تمام مراقبت های لازم از گیاه به عمل آید . موفق باشید .