آموزش کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای مرغوب

اگر تمایل دارید آموزش کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای مرغوب را فرا بگیرید می توانید به این مطلب توجه کنید .
کاشت گوجه فرنگی در گلخانه به دوصورت مستقیم بذر و نشانی انجام می شود . زمان کاشت بذر نیز حائز اهمیت است . برای کاشت بذر باید درجه حرارت محیط بالاتر از ده درجه سانتی گراد باشد . به این نکته توجه داشته باشید که کاشت مستقیم بذر در گلخانه توصیه نمی شود . در ابتدا باید خزانه بذر کاری بوجود بیاید و بعد از نشایی شدن گیاه را به محل اصل انتقال دهید .