قیمت صادرات گوجه گلخانه ای به آفریقا

شما صادرکنندگان عزیز می توانید از طریق شرکت ما از قیمت صادرات گوجه گلخانه ای به آفریقا مطلع شوید.
لیکوپن گوجه فرنگی در دیواره سلولی این میوه موجود است . جهت دریافت هرچه بیشتر لیکوپن باید گوجه فرنگی را در معرض حرارت قرار دهید تا لیکوپن ها آزاد شوند و از فواید آن استفاده کنید . بدین منظور باید گوجه فرنگی را به صورت پخته مصرف کنید.