نرخ گوجه فرنگی خارج از فصل جنوبی

نمایندگان شرکت گوجه ایران تقاضای شما را در خصوص تأمین گوجه فرنگی خارج از فصل جنوبی و نرخ عرضه آن پاسخگو هستند .
برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل جنوبی کشور آغاز گردیده و در حال ارسال به نقاط مختلف کشور می باشد . گوجه فرنگی خارج از فصل استان های جنوبی بسیار با کیفیت بوده و بسیاری از آنها مناسب صادرات نیز می باشند .
گوجه فرنگی خارج از فصل استان های جنوبی کشور چون خوزستان بوشهر هرمزگان و سیستان و بلوچستان در فصل سرما با کیفیت خوب خود به راحتی بازار سراسر کشور را تأمین می سازد و موجب رضایت هموطنان می گردد .
نمایندگان شرکت گوجه ایران تقاضای شما را در خصوص تأمین گوجه فرنگی خارج از فصل جنوبی و نرخ عرضه آن پاسخگو هستند .