گوجه ربی ارزان در شیراز

گوجه فرنگی ربی را با قیمت ارزان در شیراز خریداری کنید .
در متن زیر به تعدادی از کار هایی که می توان جهت داشتن محصول خوب انجام داد اشاره می کنیم .
روی چگونگی تأثیر شرایط مزرعه و مشخصات خاک روی شدت بیماری تحقیق کنید .
روی کنترل پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی به وسیله روش های جایگزین به جای متیل بروماید تحقیق کنید . 
روی ضدعفونی خاک برای کنترل قارچ بررسی کنید . 
روش های شیمیایی موثر را شناسایی و بررسی کنید . 
تحقیق کنید که آیا محیط های کشت پلاستیکی می تواند برای رشد آنتاگونیست ها مورد استفاده قرار گیرد . 
روش های کاهش ایناکولوم در مزرعه را شناسایی کنید (مثلا به کمک فومیگانتها ) . 
ارزیابی کنید که کدام یک از محصولات پوششی در جلوگیری از میزان پژمردگی موثرتر هستند .