تولید گوجه رنگی ریز

تولید کنندکان گوجه فرنگی ریز رنگی در انواع مختلف جهت عرضه حصول خود با قیمت و کیفیت مناسب به این متن توجه کنند .
در روش مدیریت تلفیقی تولید کنندگان مجبور به استفاده صد در صد از سموم شیمیایی نمی باشند و لذا مصرف سموم به میزان قابل ملاحظه ای پائین می آید .
در این سیستم از بهترین شیوه های مدیریتی تغذیه صحیح و دقیق تناوب زراعی وکاشت محصولات لگوم اقدامات بهداشتی انتخاب مناسب زمین و مبارزه بیولوژی حداقل استفاده از سموم شیمیایی و نظایر آنها استفاده می شود که در مطالب مختلف این سایت به طور مفصل به آن ها اشاره خواهد شد .