صادرات بهترین گوجه فرنگی صلیب

از طریق شرکت گوجه ایران برای صادرات بهترین نوع گوجه فرنگی های صلیب اقدام کنید .

بسته بندی گوجه فرنگی برای فروش در بازار :

حجم ظروف و جعبه های بسته بندی به طول مسافت حمل و همچنین مرحله رشد گوجه فرنگی بستگی دارد . چنانچه گوجه فرنگی در مرحله کاملا رسیده بسته بندی شود در مدت بسیار کوتاهی ممکن است کیفیت خود را از دست بدهد در هر صورت نوع و درجه بندی و زمان برداشت میوه ایجاب می نماید که تولید کنندگان از برچسب هایی حاوی مشخصات میوه همراه با آدرس تولید کننده روی جعبه و یا هر ظرف بسته بندی استفاده نمایند .