پرورش بهترین گوجه پارسیان

بهترین گوجه فرنگی های پرورش شده در پارسیان به فروش می رسد .
داشت  با سیستم میخ های چوبی و یا فلزی :
در این روش بین بوته های هر ردیف میخ های بلندی نصب می شود .
آن گاه پس از هرس کردن ساقه های فرعی که دیگر بازده ندارند با ۴ تا ۶ ردیف سیم یا نخ ( بسته به طول بوته ) ساقه اصلی را به پایه ها با هم بافته و داربست می نمایند .
اخیرا تور های نایلونی برای این منظور ساخته شده که از سقف و در طول ردیف ها آویزان می شوند . آن گاه بوته ها را می توان به وسیله این تور ها نگهداری نمود . به نظر می رسد نتیجه هر دو سیستم یکسان باشد ولی از نظر هزینه ها باید مزیت هر روش بررسی شود .