انواع گوجه زیتونی ارزان

برای فروش انواع گوجه فرنگی زیتونی ارزان می توانید با این شرکت همراه شوید .
برای هرس برگ ها می توان به تدریج که میوه دهی قسمت پایینی بوته به پایان می رسد برگ ها و زواید اضافی آن را تا حدود ارتفاع ۸۰ سانتی متری کاملا قطع کرد .
با این اقدام نفوذ نور در این محدوده برای بوته ها بیشتر خواهد شد . هرس کردن خوشه میوه نیز اندازه میوه را افزایش داده و یکسان بودن آنها بازار پسندی آنها را بهبود می بخشد . این امر شامل جدا کردن میوه های بسیار کوچک از برخی خوشه ها باقی گذاشتن ۳ تا ۵ و یا بیشتر از بهترین آنها می باشد .
در این مرحله ابتدا میوه های بد شکل و یا تغییر شکل داده را جدا می کنند و سپس میوه های دیگری که روی هر خوشه اضافه تر ایجاد می شوند نیز جدا می گردند .
<