پخش گوجه فرنگی ارزان جنوب

این مجموعه جهت تنظیم بازار اقدام به پخش گوجه فرنگی جنوب با قیمت ارزان نموده است .
با وجود این که از کلمه پوسیدگی استفاده می شود ، این ناهنجاری توسط ارگانیسم خاصی ایجاد نمی شوند . این نقص به صورت پیدایش یک ناحیه فرو رفته قهوه ای تیره یا روشن یا سیاه رنگ در نزدیکی انتهای میوه بروز می کند .
این ناحیه نرم نیست بلکه حالت سفت و چرم مانند دارد ممکن است با فساد خشک همراه باشد . گاهی این ناهنجاری تنها با سیاه شدن قسمت های داخلی و بدون هیچ نشانه خارجی ظهور می کند گاهی نیز یک ارگانیسم زنده در بافت آسیب  دیده حمله کرده و باعث فساد نرم می شود .
باید میوه هایی نارس که نشانه های این ناهنجاری را نشان می دهد ، جداکرده و دور انداخت ، چراکه میوه مبتلا به این نقص هیچ گاه بهبود نمی یابد .v