تولید انواع گوجه فرنگی قرمز

تولید انواع گوجه فرنگی قرمز در سراسر سال در کشور صورت می گیرد . شرکت گوجه ایران عرضه کننده انواع گوجه فرنگی در سراسر سال است .
بهداشت در گلخانه ها :
با یک بی توجهی برخی آفات و بیماری ها به سرعت می توانند فضای گلخانه را فرا گرفته و علاوه بر آلودگی هر تونل در صورت ادامه و عدم رعایت اصول بهداشتی به سایر تونل ها نیز سرایت کنند . در این شرایط تولید کننده راه حل های معدودی برای رفع این مشکل خواهد داشت .
پس رعایت دقیق اصول بهداشتی برای سلامتی گیاهان پر محصول گوجه فرنگی بسیار ضروریست . یک گیاه سالم مبتنی بر یک تغذیه سالم با تامین نور ، رطوبت و دما در حدود نیاز و جلوگیری از تنش های اقلیمی به رشد و میوه دهی سالم می باشد .
سایر این اصول بهداشتی عبارتند از :
ضدعفونی بسترگلخانه قبل ازکاشت 
جمع آوری مواد باقی مانده گیاهی در گلخانه 
تهویه مناسب 
آبیاری سالم 
تمیز نمودن دست ها و ابزار کشاورزی 
شستن لباس ها به طور مرتب در آب جوش ( زیرا در صورتی که به ویروس ها آلوده شود ویروس ها مدت زیادی روی لباس ها باقی می مانند )