نرخ گوجه با کیفیت جنوب

در فصول سرد سال گوجه در کشور کمیاب می شود . نرخ گوجه با کیفیت جنوب از سوی نمایندگان شرکت گوجه ایران در اختیار شما قرار می گیرد .
گوجه خارج از فصل جنوب کشور در فصول سرد بازار ایران را تامین می کند .
گوجه به دما حساس است و در مناطق سرد قابل کشت در فضای باز نمی باشد .
شرکت گوجه ایران تامین کننده گوجه مورد نیاز شما در تمامی فصول سال می باشد .
در فصول سرد سال گوجه در کشور کمیاب می شود . نرخ گوجه با کیفیت جنوب از سوی نمایندگان شرکت گوجه ایران در اختیار شما قرار می گیرد .
هدف ما رسیدن شما به محصول مورد نیازتان با کیفیت مناسب است .