تولید و کاشت صحیح گوجه فرنگی

از نکات صحیح تولید و کاشت گوجه فرنگی ، توجه به مراحل آن و نظارت کامل بر آن است تا از بروز هر گونه بیماری در آن جلوگیری گردد .
یک سری از آفات و بیماری هایی که سبب پیشگیری از رشد ونمو گوجه فرنگی می شود عبارتند از : 
ـ سوختگی انتهایی گوجه فرنگی 
ـ بیماری لکه موجی گوجه فرنگی 
سوختگی انتهایی گوجه فرنگی در اثر کمبود کلسیم در خاک می باشد که به صورت سوختگی در آن نمایان می گردد . 
و از شایع ترین بیماری ها در گوجه فرنگی کال و رسیده می باشد . 
بیماری لکه موجی گوجه فرنگی عامل بیماری قارچ الترناریا می باشد که در اثر این بیماری لکه های موجی بر روی برگ و میوه گوجه فرنگی به وجود می آید .