انواع ارقام گوجه فرنگی

انواع ارقام گوجه فرنگی در کشور کشت می شود.
در ایران ارقام مختلفی از گوجه فرنگی کاشته می شود. گوجه فرنگی ها را می توان در ارقام vantage ،vendor در ایران کاشت. این ارقام از نظر اندازه،گوشتی بودن و مقاومت نسبت به عوامل آلوده کننده کاملاً متفاوت هستند. از سویی برخی نیز با نام گلابی شکل، گیلاسی و آلبالویی شناخته می شوند. نحوه کشت و نگهداری از انواع این ارقام می تواند متفاوت باشد.