حفظ کیفیت گوجه فرنگی پس از تولید

حفظ کیفیت گوجه فرنگی تنها به زمان کاشت و برداشت گوجه فرنگی ختم نمی گردد بلکه حفظ آن پس از تولید نیز الزامی می باشد .
بهترین زمان چیدن گوجه فرنگی زمانی است که گوجه فرنگی رسیده شده باشد لیکن این رسیدگی باید کنترل گردد ،
بیش از حد رسیده شدن گوجه فرنگی سبب حساس بودن گوجه فرنگی در مقابل فشار ها و ضربات مکانیکی شده و به راحتی دچار لهیدگی و سپس پارگی پوست گوجه فرنگی می گردد ،
در این حالت کیفیت گوجه فرنگی به شدت پایین می آید .
پس یکی از برنامه های ما چیدن گوجه فرنگی در زمان مخصوص به خود می باشد .
ملاحظه فرمودید که هر چند شاید یک سری از نکات ، ابتدایی و ساده به نظر آیند ولی عدم توجه به آن  می تواند اثرات جبران نا پذیری را به همراه داشته باشد .