کشت گوجه فرنگی در مزرعه

در مزرعه گوجه فرنگی تحت شرایط ویژه کشت می شود.
کشت گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه صورت می گیرد.
فاصله های خطوط کشت برای واریته هایی که دارای پایه بلند هستند ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی متر است و برای واریته های کوتاه ۷۰ تا ۱۱۰ سانتی متر .
کاشت با شیوه پشته با جوی عمیق یا پشته با جوی کم عمق انجام می گیرد.در مزارع از روش دوم بیشتر استفاده می شود.
در زمان فعالیت گیاه از کود شیمیایی به شکل پودر سرک استفاده می شود.