آشنایی با آفات و بیماری های گوجه فرنگی

آفات و بیماریهای گوجه فرنگی دارای انواع مختلف است که آشنایی با آن ها می تواند مفید باشد.
گوجه فرنگی از گیاهان بسیار حساس است که دارای آفات و بیماری ها مختلفی است.این بیماری ها شامل: پوسیدگی گلگاه، آفتاب سوختگی ، ترک های رشد، پیچیدگی برگ ها و پلاسیدگی میوه ها و نیز لکه های سیاه می باشد.
کنترل گوجه فرنگی که شامل ضد عفونی خاک ، انتقال و انهدام شاخ و برگ آلوده وشخم عمیق و زیر خاک کردن باقی مانده گیاه،فاصله دار کاشتن گیاهان می شود نیز دارای اهمیت می باشد.