انواع کشت گوجه فرنگی درکشور

انواع کشت گوجه فرنگی در کشور انجام می پذیرد که هریک شرایط خاص خود را دارند.
زمانی که تصمیم به کشت گوجه فرنگی می گیرید،باید بدانید که گوجه فرنگی برای چه منظور کشت می شود.
در یک روش تقسیم بندی گوجه ها برای مصرف تازه،تهیه رب گوجه ،سس،کنسرو طبقه بندی می شوند.
نوع دیگر تقسیم بندی همرس،غیر همرس و بینابین است که در گلخانه ها غیر همرس و در مدت کشت های طولانی از نوع بینابین استفاده می شود.نوع دیگر تقسیم بندی هم بر اساس وزن میوه است.
در کشت گوجه فرنگی طول دوره جوانی زنی ،دما،هرس،تلقیح و زمان تلقیح مهم است.