تولید و هرس صحیح گوجه فرنگی گلخانه ای

یکی از عوامل رسیدن به گوجه فرنگی گلخانه ای با کیفیت و تولید با کمیت و کیفیت بالا ، هرس صحیح آن می باشد .
بوته های گوجه فرنگی در کشت گلخانه ، معمولا هرس می گردند .
پس از کشت نشا اجازه رشد به آن داده می شود و پس از رسیدن ارتفاع بوته به ۷۵ سانتی متر الی یک متر جوانه انتهایی قطع می گردد و پس از قطع جوانه انتهایی شاخه های فرعی رشد نموده و پس از تولید خوشه در هر شاخه فرعی این شاخه نیز از انتها سربرداری می گردد ، در نتیجه امکان دریافت نور به داخل بوته ها بیش تر خواهد شد .
این نوع هرس به نام هرس تک شاخه ای معروف می باشد .
روش دیگری نیز در هرس وجود دارد که به نام هرس دو شاخه ای می باشد .
در ارقام با رشد قوی معمولا پس از ٤ برگی شدن ، از بالای برگ چهارم جوانه قطع می گردد و پس از قطع ، اجازه رشد به دو شاخه فرعی داده می شود .
این شاخه های فرعی برهرس تک شاخه ای انجام می گیرد و پس از رسیدن این شاخه ها به ارتفاع ۷۵ سانتی متر ، روی دو قیم جداگانه در طرفین هدایت می کنیم .
در صورتی که این هرس به صورت صحیح صورت پذیرد ، تولیدات گوجه فرنگی افزایش می یابد .