عرضه گوجه فرنگی قرمز خشک

گوجه فرنگی قرمز خشک یکی از مشتقات گوجه فرنگی است که دارای حجم کمتری نسبت به خود گوجه فرنگی است . این محصول در سایت گوجه ایران عرضه شده است .
گوجه فرنگی قرمز خشک یکی از مشتقات گوجه فرنگی است که دارای حجم کمتری نسبت به خود گوجه فرنگی است . این حصول در سایت گوجه ایران عرضه شده است .
گوجه فرنگی خشک فقط میزان زیادی از آب خود را از دست داده اما خاصیتش هیچ گونه تغییری نمی کند .
گوجه فرنگی خشک بیشتر برای آشپزی استفاده می شود اما به صورت خشک شده هم قابل مصرف است و می توان بدون هیچ فرآیندی آن را مصرف کرد .