کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در تولید

از عوامل اصلی و ضروری در تولید گوجه فرنگی ، توجه به کیفیت آن و افزایش کمیت می باشد .
گوجه ‌فرنگی در طیف وسیعی از خاک ‌ها رشد می‌کند .
برای رشد کامل این گیاه عناصر غذایی نظیر نیتروژن ، پتاسیم و فسفر به مقدار لازم در مراحل مختلف رشد باید به کار برود .
به منظور محافظت از کمیت و کیفیت محصول ، نیاز فوری به دسترسی به یک منبع مناسب برای مدیریت آفات و بیماری ‌های گوجه‌فرنگی و نیز راه ‌های کنترل آن ها با استفاده از روش‌ هایی که خطر کم‌ تری داشته باشند و هم چنین معرفی روش‌ های جایگزین با خطر کم ‌تر می ‌باشد
روش هایی که گوجه فرنگی تولید شده را هرچه بیش تر به سمت ارگانیک شدن سوق دهد ،
در قسمتی از مناطق ایران به این اصول توجه شده و گوجه فرنگی ارگانیک با حداقل مصارف کود های شیمیایی تولید می گردد .