قیمت تولید گوجه خشک تازه

قیمت تولید گوجه خشک تازه زیر نظر چه کسانی تعیین می شوند؟ قیمت تولید گوجه خشک تازه بر اساس چه عواملی تعیین می شوند؟
گوجه های خشک تازه در کارخانه های تولیدی بسیاری در شهر های مختلف ایران تولید می شوند. این گوجه های خشک در این کارخانه ها طبق نظر کارشناسان تولید قیمت گذاری می شوند و قیمت این گوجه ها در کارخانه ها بر اساس کیفیت شربت ها تعیین می شوند.