قیمت صادرات انواع گوجه فرنگی ریز

برای صادرات انواع گوجه فرنگی ریز مانند ، نمونه های گیلاسی یا چری قیمت های مناسبی را از کشاورزان در اختیار تجار قرار می دهیم.
گوجه فرنگی هم مانند هر میوه دیگر ارقام مختلفی دارد. این ارقام می توانند در نمونه های ریز مانند گیلاسی و یا چری باشند. با وجود این که گوجه در ایران بسیار کاشت می شود، اما برای نمونه های ریز هنوز به حد اشباع نرسیده ایم و درصد اندکی از کشاورزان با توجه به مشکلاتی که برای برداشت دارند، مایل به کشت آن ها هستند. در مقابل این سختی ها در برداشت و کاشت، قیمت گرانی هم دارند.نمونه های ریز بازار صادراتی مناسبی دارند.