تولید کننده رب گوجه فرنگی خانگی

تولید کننده رب گوجه فرنگی خانگی می تواند در حجم محدود، ولی با قیمت و کیفیت طبیعی تولید داشته باشد.
خانگی بودن در تصور عوام به معنای این است که در خانه و بدون دستگاه های اتوماتیک تولید می شود. ولی در عین حال هیچ ماده افزودنی ندارد. شاید یک دلیل اصلی مورد توجه بودن رب گوجه های خانگی هم همین عدم داشتن افزودنی هایی است که در طول زمان مضر برای سلامتی هستند. تولید کننده های رب گوجه خانگی در مناطقی گوجه زیاد کشت می شود بیشتر می تواند فعالیت داشته باشد.