فروشنده رب گوجه فرنگی استاندارد

فروشنده ها اکنون می توانند انواع رب گوجه فرنگی استاندارد را عرضه کنند. هر برندی کیفیتی دارد که این کیفیت اگر طبق استاندارد تعریف شده باشد بسیار خوش رنگ خواهد بود.
فروشنده رب گوجه فرنگی می تواند کارخانه، یا هر تأمین کننده ای باشد. اما آن چه مسلم است کیفیت رب گوجه ارائه شده است که در قیمت ها تفاوت ایجاد می کند. استاندارد تعریف شده در ایران برای رب گوجه بریکس ۲۷ با احتساب دو درصد نمک است. این بریکس غلیظ بوده و البته رنگ طبیعی قرمزی دارد که در خوشرنگی غذا ها اثر گذار است.