بازار خرید رب گوجه ذاکر

بازار خرید رب گوجه هایی مانند ذاکر چگونه است؟ آیا این نوع رب گوجه ها در داخل هم فروش دارند و یا بیشتر صادراتی هستند؟
خرید رب گوجه فرنگی در داخل یعنی خرید رب گوجه های استاندارد و با غلظت مناسب که مهر استاندارد و سیب سلامت و پروانه بهداشت دارند. اما رب گوجه هایی مانند برند ذاکر که عموماً رقیق هستند بیشتر بازار صادراتی خوبی دارند و در نتیجه توزیع داخلی آن ها زمانی ممکن است که بریکس بالاتر تولید کنند، هر چند پروانه بهداشت دارند.