بازار خرید رب گوجه آذرچین

بازار خرید رب گوجه آذرچین و سایر برند ها هر چند گاهی دستخوش نوسان های عجیب می شود، ولی به هر حال این کالا مورد نیاز هر خانواده است.
رب گوجه آذرچین هم در بازار در قوطی های ۸۰۰ گرمی توزیع می شود. در حالت کلی بازار خرید رب گوجه همیشه داغ است و کمتر فصلی به نظر می رسد. شاید در تابستان و نیم سال اول کمی افت کند، اما هرگز به صفر نمی رسد. اما برند های مختلف مانند آذرچین در نیم سال اول بیشتر تولید دارند و بازار مصرف خود را با نمایندگی های خود کنترل می کنند.