فروش بذر گوجه فرنگی کینگ استون

آیا بدنبال برداشت محصول گوجه فرنگی بلوکی شکل هستید؟بلوکی شکل بودن گوجه فرنگی ها باعث شده اند که این قبیل گوجه فرنگی ها جایگاه بسیار مناسب و مطمنی در بازار داشته باشند.
یکی از بذوری که میوه ای بلوکی شکل به کشاورزان عزیز عرضه میکند بذر گوجه فرنگی کینگ استون می باشد. بذر گوجه فرنگی کینگ استون اصل علاوه بر اینکه میوه به شکل بلوکی دارد ازشیارهای کم عمق و یکنواختی برروی میوه این بذر ایجاد میکند که این شیارها شکل و آرایش خاصی به محصول میدهد.