صادرات بذرگوجه فرنگی سوپرکویین

هر محصول به دلیل ساختار و طرز تهیه شدن دارای ویژگی های منحصر به فرد خود میباشد هرچه ویژگی های یک بذر مثبت تر وبهتر باشد مسلما جای خود را در بین کشاورزان و خریداران بذرگوجه فرنگی باز خواهد کرد.
در این بخش یک ویژگی بسیار خوب بذرگوجه فرنگی سوپرکویین شرح میدهیم .مقاومت بسیار خوب این بذر در مقابل بیماریهای ورتیسیلیومی و بیماریهای فوزاریومی باعث نقطه قوتی قابل قبول برای این بذر میباشد.