مرکز فروش بذرگوجه فرنگی سوپر چف

بذرگوجه فرنگی سوپر چف را چگونه می توانید تهیه کنید؟این بذر را شما می توانید از طریق همین سایت خریداری کنید،این بذر ویژگی هایی دارد که شمارا وسوسه به استفاده از آن خواهد کرد.
بذری است استاندارد و میان رس،میوه ی آن خوش رنگ و سفت و تخم مرغی می باشد.وزن میوه ی آن صدوسی تا صدوپنجاه گرم می باشد.دارای بوته ای قوی با پوشش دهی بالا می باشد.