تولید بذر تازه گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی و تولید و عرضه آن نیاز به داشتن تخصص کافی و لازم از سوی بذر کاران و همچنین شرایط نگه داری و فراوری این محصول دارد که در تولید محصول نهایی تاثیر مستقیم دارد.
گرفتن و فراوری و آماده سازی بذر هر نوع گیاهی دارای یک سری شرایط خاص است که نسبت به حساسیت محصول در شرایط محیطی نامساعد و دیگر ویژگی های درگیر، می توان در تولید انواع مختلف دست برد. تولید انبوه بذر تازه گوجه فرنگی با توجه به مصرف بالای محصول امروزه از روش های مطمئنی بهره می برد.