واردات بذر گوجه گلخانه ای

با واردات بذر گوجه گلخانه ای به ایران از نظر تأمین مشکلی نداریم. تنها باید نمونه های مرغوب را کاشت. 
تفاوت های عمده ای برای بذر گوجه ای که در فضای باز کاشته می شود با بذر گوجه ای که در فضای گلخانه مورد کشت می باشد وجود دارد. نمونه این نوع از تفاوت ها می توان مقاومت در برابر بیماری ها دانست. شاید گوجه های باغی به بیماری های قارچی کمتر مبتلا گردند اما بذر های مقاوم به این بیماری ها هم برای کشت در گلخانه به بازار آمده اند. از طرفی وزن و رنگ گوجه های گلخانه ای متفاوت از گوجه های باغی می باشد.