نمایندگی عمده بذر گوجه گلخانه ای

در نمایندگی نهاده های کشاورزی می توان انواع بذر گوجه گلخانه ای را هم به صورت عمده خرید.
گلخانه محلی است که در آن می توان انواع گیاهان را از گیاهانی که مصرف تزئینی دارند تا گیاهان خوراکی مانند انواع گوجه های گلخانه ای مورد کشت قرار داد. این نوع از گوجه ها دارای مشخصه مهمی هستند که آن هم دارا بودن وزن بیشتر از ۱۴۰ گرم می باشد. در بذر هایی که در گلخانه کشت می شود، اغلب گوجه ها به صورت گرد به بار می نشینند. برخی از بذر های گلخانه ای را می توان به صورت باغی هم کاشت.البته باید توجه داشت که بذر برای هر دو منظور مناسب باشد.