نمایندگی بذر گوجه گلخانه ای

در نمایندگی انواع نهاده های کشاورزی مانند بذر گوجه فرنگی و خیار می توان رقم های گلخانه ای را هم خرید.
چرا بسیاری از کشاورزان با وجود داشتن هزینه های فراوان از روش های کشت گلخانه ای استفاده می کنند؟ این روش از کشت چه امکاناتی را می طلبد؟
در مرحله تأسیس گلخانه نیاز به تجهیزات گلخانه ای است. اما در مرحله ای که قرار است کشت را آغاز کنید، نیاز است تا بذر مناسب را انتخاب کنید. در گلخانه رطوبت به صورت کنترل شده وجود دارد که در حالت عادی ضرر چندانی ندارد. اما اگر به دلیل خراب شدن سیستم های گلخانه ای رطوبت برای مدت بسیار کوتاه از کنترل خارج شود باید بذر هایی را کاشته باشید که به قارچ هایی که به دلیل رطوبت به گوجه آسیب می زنند مقاوم باشند.