مرکز پخش بذر گوجه گلخانه ای

مرکز پخش بذر گوجه گلخانه ای را می توان از مراکزی معتبر در تهیه انواع نهاده ها دانست.
کمی اختلاف در مشخصات گیاهی در بین گوجه هایی که در گلخانه کاشته می شود و نیز در فضای باز مورد کشت قرار می گیرد،وجود دارد.بسیاری از کاربرد های گوجه های گلخانه ای را می توان برای صادرات مد نظر قرار داد. در گلخانه کشت کردن نیاز به بر پایی  تجهیزات گلخانه ای دارد و در نتیجه هزینه کشت را بالا می برد. اما مرغوبیت محصول بالا تر خواهد بود. این گوجه ها که دارای رنگ قرمز تیره می باشند بیشتر فرم گرد دارند.