مرکز فروش عمده بذر گوجه گلخانه ای

مرکز پخش و فروش عمده بذر گوجه فرنگی گلخانه ای قیمت های ارزان تر از بازار را عرضه می کند.
آیا با توجه به شرایط و امکانات خود به این نتیجه رسیده اید که به کشت گلخانه ای روی بیاورید؟ آیا می دانید که در شرایط گلخانه باید به چه مشخصه هایی دقت کرد و چه نوع از بذر هایی مورد استفاده قرار داد؟ 
بذر هایی که در گلخانه کشت می شوند باید با چه فاصله ای از هم کشت شده و همچنین نسبت به کدام یک از بیماری ها دارای مقاومت بیشتر باشند؟ این ها همه مولفه هایی هستند که در علاوه بر آن که گلخانه را طراحی و پایه ریزی کردید برای داشتن محصول مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.