پخش بذر گوجه گلخانه ای

پخش بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان در رقم های مختلف از برند های متفاوت داشت.
آیا می دانید برای آن که گوجه فرنگی را بتوان در گلخانه کاشت باید از کدام یک از ارقام بذر های گوجه استفاده نمود؟ 
یکی از بذر هایی در گلخانه مورد استفاده می باشند را می توان بذر گوجه توپراک معرفی نمود که دارای کشت بهاره و پائیزه می باشد. این بذر از نظر برگی دارای پوشش مناسب می باشد که میوه هایی که می دهد قرمز براق می باشد. میوه این بذر به TMVبسیار مقام می باشد.