مرکز پخش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

مرکز پخش انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای قیمت های مناسب را عرضه می کند.
شاید برای شما کشاورز عزیز هم مهم باشد که تعداد گوجه ای که بذر مورد کشت شما در هر خوشه می دهد، چقدر می باشد.این موضوع به طور مستقیم با مقدار باری که می توان در هکتار از بذر بر داشت کرد در ارتباط می باشد. بذر گوجه فرنگی کاردلن از بذر های ترکیه ای می باشد که ۵ تا ۶ گوجه را در هر خوشه می توان از آن انتظار داشت، که هر گوجه هم وزنی معادل با ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم دارد. این گوجه ها بدون آفتاب سوختگی خواهند بود.