عرضه بذر گوجه گلخانه ای درجه یک

انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان در کیفیت های درجه یک برای کشت در تمام مناطق عرضه کرد.
یکی از بذر هایی که در گلخانه می توان کشت کرد با نام هیراد شناخته می شود. این بذر را می توان دارای مشخصه های زیر دانست.
این بذر دارای میوه ای است که از نظر شکل دارای تیپ گرد و استاندارد می باشد. 
مشخصه گیاهی دیگر این نوع از بذر های گوجه فرنگی داشتن وزن معادل با ۱۶۰ تا ۱۸۰گرم است.
مقاومت به انواع آفات مانند ویروس ها هم از دیگر مواردی است که از این بذر می توان در نظر گرفت.