قیمت بذر گوجه فرنگی داربستی با کیفیت

قیمت بذر گوجه فرنگی داربستی با کیفیت را می توان مناسب ارزیابی کرد.
یکی از راه هایی که می توان بذر گوجه های گلخانه ای را از شر انواع آفاتی که به دلیل رطوبت در شرایط گلخانه ای به وجود می آید،راحت کرد، استفاده از روش کشت داربستی می باشد. در این روش از سویی می توان از بذر هایی که در گلخانه کشت می شوند استفاده کرد و از سویی هم در فضای باز از شرایط محیط باز استفاده نمود. در این نوع از کشت در حجم کشت می توان صرفه جویی نمود و محصول مرغوب تر را با مقدار باردهی بیشتر به دست آورد.