نمایندگی عمده بذر گوجه فرنگی

در نمایندگی انواع نهاده های کشاورزی از جمله گوجه فرنگی خرید عمده امکان پذیر است.
بذر گوجه فرنگی را می توان جزء نهاده هایی دانست که در ایران دارای امکان کشت در هر شرایط آب و هوایی می باشد. اما در برخی از مناطق باید رقم هایی را کشت نمود که با منطقه سازگار بوده  در مقابل با آفاتی که در این منطقه شایع می باشد،دارای مقاومت لازم هستند. از سویی بذر گوجه ها را باید متناسب با مدت زمانی که برای بدست آوردن میوه لازم است، سپری شود ، خریداری کرد. بیشتر بذر هایی که در بازار وجود دارد، از رقم های زود رس می باشند.