واردات عمده بذر گوجه گلخانه ای

واردات عمده بذر گوجه گلخانه ای را می توان از کشور هایی چون ترکیه انجام می شود.
از گوجه فرنگی هایی که به صورت گلخانه ای کشت می شود را می توان گوجه شانون معرفی کرد.این بذر گوجه هایی متوسط رس می دهد که وزنی معادل با ۱۶۰ گرم تا ۲۰۰ گرم را دارا می باشند.گوجه های این بذر به سرما مقاوم هستند و می توان آن ها را برای مناطق سرد سیر کشت کرد.همچنین مشخصه دیگر این گوجه این است که به نماتد ها مقاوم می باشند.البته بذر شانون را در فضای باز هم می توان کشت کرد.