عرضه عمده بذر گوجه گلخانه ای مرغوب

بذر گوجه گلخانه ای را می توان در رقم های مرغوب به صورت عمده در بازار یافت.
در مورد بذر گوجه فرنگی می توان مشخصات مختلفی را در نظر گرفت که داشتن میوه سفت و نیز بوته قوی می تواند از مهم ترین آن ها باشد. این ویژگی باعث می شود که مقدار ماندگاری میوه زیادتر باشد و در نتیجه بتوان انبار مانی مناسب را از آن ها انتظار داشت. وزن میوه هم بسیار مهم می باشد، در مورد بذر گوجه فرنگی فسا می توان وزن ۱۸۰ گرم را به صورت حداقلی در نظر گرفت که البته میوه این بذر سفت هم می باشد.