انواع بذر گوجه فرنگی فضای باز

انواع بذر گوجه فرنگی فضای باز و باغی را می توان در رقم های مختلف با قیمت مناسب خرید.
در بیشتر مناطق جنوبی و نیز مناطقی که در استان های غربی قرار دارند. به دلیل آن که با اختلاف دمای مناسب در روز و شب مواجه هستیم. می توان گوجه هایی را در فضای باز کشت کرد، که دارای مرغوبیت بالا می باشد. اما بذر گوجه های باغی دارای تفاوت هایی از نظر مقاومت در برابر برخی از بیماری ها هستند. کشاورزان با توجه به این که در منطقه آن ها کدام بیماری ها شیوع دارند باید ارقامی از بذر ها را انتخاب کنند که مقاوم به آن بیماری ها باشند.