خرید بذر گوجه گلخانه ای

خرید بذر گوجه گلخانه ای برای کشت در فصل های مختلف انجام می شود.
یکی از مواردی که برای هر بذری می توان بیان کرد، تعداد گوجه در هر خوشه می باشد.این تعداد در واقع نشان دهنده میزان بار دهی در هکتار می باشد. از گوجه فرنگی هایی که می توان در گلخانه بذر آن ها کشت کرد، بذری با نام شمشک می باشد. این بذر در میوه نابالغ سبزی یکدست دارد. از طرفی بسیار سفت می باشد و در نتیجه به راحتی می توان در انبار آن ها را نگهداشت.از این بذر در هر خوشه ۷ میوه می توان داشت و در فصل پائیز قابل کشت هستند.