فروشگاه بذر گوجه فرنگی فضای باز

فروشگاه بذر گوجه فرنگی فضای باز و گلخانه ای می تواند مکانی برای خرید آسان باشد.
بذر های گوجه باغی یا فضای باز را می توان دارای تنوع زیاد حتی از نظر شکل و فرم هم دانست. نمونه این بذر ها را می توان بذر گوجه امیرا معرفی کرد که در ادامه مشخصات گیاهی را از آن بیان می کنیم.

بذر گوجه امیرا
این بذر علاوه بر کشت در فضای باز در فضای گلخانه هم کشت می شود، گوجه هایی می دهد که ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم می دهد.این بذر گوجه هایی می دهد که سبزی در ناحیه دمگل ندارند.از طرفی به انواع نماتد ها هم دارای مقاومت می باشد.