مرکز پخش آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

مرکز پخش آنلاین بذر گوجه گلخانه ای علاوه بر این بذر رقم های مختلف از خیار را هم عرضه می کند.
در بین بذر های گلخانه ای می توان نمونه های مختلف را در نظر گرفت که در این مطلب برخی از آن ها معرفی می کنیم.

بذر گوجه فرنگی یاقوت
این بذر دارای امکان کشت در فصل پائیز و اواخر آن می باشد.میوه این بذر ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم می باشد.

بذر گوجه فیلوس
این بذر که در برابر سرما مقاوم می باشد، از نمونه های گرد با وزن ۱۸۰ گرم و دارای رشد نامحدود می باشد.این رقم هم از نمونه های زود رس با بوته قوی می باشد.