عرضه عمده بذر گوجه گلخانه ای

عرضه انواع بذر گوجه فرنگی که مناسب برای کشت گلخانه ای می باشند را می توان به صورت عمده انجام داد.
از جمله گوجه هایی که بذر آن را می توان تنها در زمستان مورد کشت قرار داد را می توان بذر گوجه دافنیس معرفی کرد. این بذر دارای مشخصه هایی می باشد که از جمله این مشخصه ها می توان به وزن گوجه های حاصله از آن اشاره کرد. این رقم از نمونه های با رشد نامحدود می باشد که دارای فرم گرد می باشد. از جمله مشخصه های دیگر را می توان وجود ۴ تا ۶ میوه در هر گره از بوته بیان کرد.