عرضه بذر گوجه فرنگی پلاترو

عرضه بذر گوجه فرنگی پلاترو برای کشت زمستانه این روز ها آغاز شده است.
از جمله بذر هایی که برای زمستان بسیار مناسب می باشد را می توان بذر گوجه پلاترو نامید. این نوع از بذر ها دارای میوه هایی با مشخصه های زیر می باشند.
وزن میوه ۱۱۰ گرم است که از نمونه های نسبتاً متوسط به شمار می آیند.
از ارقام دارای رشد نامحدود می باشد که دارای مقاومت بالا به ویروس موزائیک و فوزاریوم می باشد.